ገሊኦም ኣብ'ዚ ናይ መርበብ ሓበሬታ ዘልዉ ጽሑፋት፡ ብ Google Translate እዮም ተቶርጊሞም። እቲ ኣገባብ ኣተሮጓጉማ፡ ዘይተደልየ ናይ ትሕዝቶ ወይ ፍጻሜ ጌጋታት ከስዕብ ይኽእል እዩ። ነቲ ኣብ'ዚ መርበብ ሓበሬታ ዝርከብ ዝትቶርጎመ ጽሑፍ ምርኩስ ብምግባር፡ መሰል ምሕታት ኣይከኣልን እዩ።

ጐሓፍ ኣብ ጽርግያ ኣይትደርብዩ።

እቲ ኮሙን ናይ ጎሓፍ ፀገም ኣለዎ። ተፈጥሮ ተኸናኸን፣ ጎሓፍ ድማ ኣብ ጎሓፍ እምበር ኣብ ጎደና ኣይትድርብዮ።

Staking opbenbaar vervoer ARRIVA , Qbuzz en Connexxion

Stakingen in openbaar vervoer

Staking op:

  1. 6 februari
  2. 7 februari
  3. 8 februari
  4. 9 februari
  5. 10 febrari

Kijk hier voor tips: 9292.nl - Tips reizen met openbaar vervoer tijdens staking streekvervoer

Gebruik de 9292 app voor actueel reisadvies

ቅልጡፍ ኢንተርነት ይመጽእ ኣሎ....

ሓደስቲ WIFI ራውተራት ናብ ኩለን ባንጋሎታት ይመጻ ኣለዋ።

ልዑል ፍጥነት ዘለዎ ኢንተርነት ካብ 13 ለካቲት ጀሚሩ ክጅምር እዩ።

ጠቃሚ !!!

ሓደስቲ ራውተራት እናተተኽሉ ኣብ ኩሉ ቦታታት ኢንተርነት ኣይክህሉን እዩ። ( ምቕባልን ህንጻን ሓዊሱ 3. ) ኮኣ ኮምፒዩተራትን ኮኣ ፕሪንተርን ከይህልዋ እየን።

ኣብ መንጎ 6 ለካቲትን 13 ለካቲትን

ቡን ንግሆ

ቡን ንግሆ

ውላድካ ናብ ዓለምለኻዊ መሰጋገሪ ክፍሊ ወይ ጉጅለ 6 ወይ 8 ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ ይኸይድ ድዩ?

ዕርዲ ጉያ

ዓመታዊ ዝካየድ ቬስቲንግሉፕ ሰንበት 14 ግንቦት ኣብ ደን ቦሽ ክውደብ እዩ።

ቬስቲንግሉፕ ኣብታ ሃገር እቲ ዝያዳ ባህ ዘብል ናይ ጉያ ውድድር ኮይኑ፡ ኣገዳሲ ኮይኑ ንኽቕጽል እዩ። ኩሉ ሰብ ሳላ እቲ ዝተፈላለየ ናይ እግሪን ብእግሪን ርሕቀትን ንህዝብን ተሳተፍትን ዝኸውን ብዙሕ መአከቢ ቦታታትን ክሳተፍ ይኽእል።

ዘዘናግዕን ስፖርታዊን ፍጻመ። ጉያ (5፣ 10 ወይ 15 ኪ.ሜ) ወይ ብእግሪ (10 ወይ 25 ኪ.ሜ)።

ንዝያዳ ሓበሬታ፡ https://vestingloop.nl

ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታ ኣይትምዝገቡ! እንተዘይኮይኑ ባዕልኻ ክትከፍሎ ክትግደድ ኢኻ!

ኣብ ጣውላ ሓበሬታ ተመዝገቡ!

ዕርዲ ጉያ

ዕርዲ ጉያ

ዓመታዊ ዝካየድ ቬስቲንግሉፕ ሰንበት 14 ግንቦት ኣብ ደን ቦሽ ክውደብ እዩ።

ናይ ተሳትፎ ዴስክ ሓበሬታ

ምስታፍ

ኩሉ ግዜ ሶኒ ድሕሪ ቀትሪ ካብ ሰዓት 3፡30 ድሕሪ ቀትሪ ክሳብ ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መዘናግዒ ክፍሊ AZC Wageningen።

ምሳና ተጸንበሩ፣ ዝያዳ ንጡፋት ክትኮኑን ኣብ ወለንታዊ ስራሕን ንጥፈታትን ክትሳተፉን ትደልዩ? ኣብዚ whatsapp group ተጸንበሩ።

ነቲ ኮድ ብስልክኻ ስካን ብምግባር ነቲ ሊንክ ክፈቶ።

ኣብ ንጥፈት Buddy to buddy cafe ተሳተፉ

ኣብ ንጥፈት Buddy to buddy cafe ተሳተፉ፤

መዓስ: ኩሉ ግዜ ሶኒ ምሸት ካብ ሰዓት 07:30 ክሳብ 09:30።

ኣበይ: ኣብ ማእከል ከተማ ዋገኒንገን።

እንታይ: ኣብቲ buddy to buddy cafe ኩሉ ግዜ ሶኒ ምሸት ክትሳተፍ ትኽእል ኢኻ። ንዑ ኣብ ዋገኒንገን ሓደስቲ ሰባት ተራኸቡ። ብእግርኹም ክትኣትዉ ድሉዋት ኢኹም። ቡንን ጸወታን ይቐርብ።

ብመንገዲ ናይ ተሳትፎ ጣውላ ተመዝገቡ።

ኣብ ንጥፈት ምብላዕን ተራኸብን ተሳተፍ

ንጥፈት ናይ ተሳትፎ ጠረጴዛ ምብላዕን ተራኺብን።

መዓስ: ኩሉ ግዜ ዓርቢ ምሸት ሰዓት 6 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ማእከል ከተማ ዋገኒንገን።

እንታይ: ኔትወርክካ ምእንቲ ከተስፍሕ ምስ ሓደ ሕብረተሰብ ሾርባ ክትበልዕ ትዕደም። ብድሕሪኡ ቀጥታዊ ሙዚቃ ወይ ፊልም ክህሉ እዩ። ወለንታዊ ኣበርክቶ ይሕተት።

ብመንገዲ ናይ ተሳትፎ ጣውላ ንነብስኹም ተመዝገቡ።