ሓደስቲ ሕጊታት ምጥርናፍ ስድራ-ቤት

ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ብዙሕ ጻዕቂ ኣሎ። በዚ ምኽንያት ድማ መንግስቲ ኔዘርላንድ ንግዚኡ ንምጥርናፍ ስድራ-ቤት ዝምልከቱ ሓደስቲ ሕግታት ሓንጸጹ ኣሎ።

ካብ 3 ጥቅምቲ ጀሚሩ፣ IND ንመመልከቲ ምጥርናፍ ስድራ-ቤትኩም ምስ ኣጽደቆ፣ ስድራ-ቤትኩም ናብ ኔዘርላንድ ክመጽኡ ዝኽእሉ፣ ንኽነብሩሉ ዝበቕዕ መንበሪ-ቤት ምስ ዝህሉው ወይ ድማ መመልከቲኹም ናብ IND ድሕሪ ምቕራብኩም 15 ኣዋርሕ ምስ ሓለፉ ጥራይ እዩ።

እዚ ሕጊ ካብ 3 ጥቅምቲ 2022 ክሳብ 31-12-2023 ተግባራዊ ዝኸውን እዩ።

እዞም ሓደስቲ ሕግታት ንዓኹም ዝምልከቱ ምዃኖምን ዘይምዃኖምን፣ ከምኡ እውን ብቑዕ መንበሪ-ቤት ምስ ዝህልወኩም እንታይ ክትገብሩ ከም ዘለኩምን ንምርኣይ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ናይ IND ተወከሱ።

ብዛዕባ ምልክታት ሕማም ናይ ቫይረስ በዲዶ ህበይ ንቚሕ ኩን

ኣብ ኔዘርላንድ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብዙሓት ሰባት በዲዶ ህበይ (‘apenpokken’፣ ’monkeypox’) ከም ዘለዎም ይረጋገጽ ኣሎ። ንነፍስወከፍ ሰብ በዲዶ ህበይ ክሕዞ ይኽእል እዩ፣ እንተኾነ ግን ክሳብ ሕጂ እቲ ቫይረስ ብፍላይ ኣብቶም ምስ ደቂ ተባዕትዮ ጾታዊ ርክብ ዝፍጽሙ ደቂ ተባዕትዮ እዩ ተረኺቡ። ኮይኑ ግን ኩሎም ነበርቲ፣ ነቲ ቫይረስ ከም ዘለዎም ክእምቱ ንዝኽእሉ ምልክታት ሕማም ኣቓልቦ ክገብሩሎም ንሓትት።

እንታይ ከስተውዕለሉ ኣለኒ?

ኣብ ናይ ባዕልኻ ክፍሊ ኮይንካ ምስ መስመር ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ሓተትቲ ዕቚባ [GZA-Praktijklijn] ብነጻ ብናይ ቪድዮ ጻውዒት ምድዋል!

ሕክምናዊ ሕቶ ኣለካ ድዩ፣ ከምኡ እውን ዘለካ ጥዕናዊ ጸገም ከተርእይ ትደልይ ዲኻ? ከምኡ ምስ ዝኸውን፣ ናብ መስመር ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና [Praktijklijn] ብጻውዒት ቪድዮ ደውል! ክንክን ጥዕና ሓተትቲ ዕቚባ [GZA] ነዚ ዝኸውን ነጻ ኣፕ ኣዳልዩ ኣሎ፣ ነዚ ድማ ሕጂ ኣብ ናይ ገዛእ-ርእስኻ ስማርትፎን ከተውርዶ ማለት ዳውንሎድ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ። ሳላ እቲ ናይ ቪድዮ ጻውዒት ድማ ናይ መስመር ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና [Praktijklijn] ሰራሕተኛን ንስኻን ነንሓድሕድኩም ክትረኣኣዩን ክትሰምዑን ትኽእሉ ኢኹም።

ረብሓታት ናይ ጻውዒት ቪድዮ

ስለምንታይ እየ ናይ ዜጋታት ናይ ኣገልግሎ ቝጽሪ (BSN) ንኽወሃበኒ ክሓትትት ዘይክእል?

ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ዑቝባ ዝሓተቱ ሰባት ናይ BSN ቑጽሪ ክወሃቦም ክሓቱ ኣይክእሉን እዮም ዘለዉ። እዚ ዝዀነሉ ምኽንያት ድማ ኣብ BRP-straten ተርታኻ ክሳብ ዝበጽሕ ኣዝዩ ነዊሕ እዋን ምጽባይ ብምህላዉ እዩ። እዚ ኣጸጋሚ ኩነታት እኳ እንተ ዀነ ነቲ እትጽበዮ ግዜ ንምሕጻር ኣበርቲዑ ይስረሓሉ ኣሎ።

BSN እንታይ እዩ

እቲ Basisregistratie personen (ናይ ሰባት ናይ ብሕቲ መዝገብ፣ BRP) ናይ ኩሎም ኣብ ነዘርላንድ ዝነብሩ ሰባት ዝርዝር ኣስማትን ካልእ ብሕታዊ ሓበሬታን ዝሓዘ መዝገብ እዩ። እንተደኣ ኣብ BRP ተመዝጊብካ ፍሉይ ዝኾነ ናይ ብሕቲ ቝጽሪ ማለት burgerservicenummer (BSN) ይወሃበካ እዩ።

ቐዳምነት ናይ መንበሪ ወረቐት ንዝተዋህቦም ሰባት

ስለምንታይ እየ መንበሪ ቤት ንኽወሃበኒ ክጽበ ዘሎኒ?

ስለምንታይ እየ መንበሪ ቤት ንኽወሃበኒ ክጽበ ዘሎኒ?

ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ናይ COA መዕቆቢ ቦታ ዝነብሩ መንበሪ ፍቓድ ዝተዋህቦም ሰባት ገዛ ንኽወሃቦም ንነዊሕ እዋን እዮም ዝጽበዩ ዘለዉ። እዚ ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ  እንተዀነ ግን እቲ ምኽንያት እንታይ እዩ? እብዚ ነዚ ዝምልከት ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ።

ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ነዘርላንድስ ብሑሱር ክትካረዮም ትኽእል ኣባይቲ ኣዝዮም ሒደት እዮም ዘለዉ። ኣብ’ዘን ቐረባ ዓመታት ብእተፈላለየ ምኽንያታት ሕጽረት ኣባይቲ ኣመና ወሲኹ እዩ ዘሎ። ስለ’ዚ ናይ ኣባይቲ ቅልውላው ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ። ስደተኛታት በዚ ኩነታት እዚ ይሽገሩ ኣለዉ እንተዀነ ግን ብዙሓት ነዘርላንዳውያን እውን ይሽገሩ እዮም ዘለዉ ።

ተርታኻ ትጽበየሉ መዝገብ