ገሊኦም ኣብ'ዚ ናይ መርበብ ሓበሬታ ዘልዉ ጽሑፋት፡ ብ Google Translate እዮም ተቶርጊሞም። እቲ ኣገባብ ኣተሮጓጉማ፡ ዘይተደልየ ናይ ትሕዝቶ ወይ ፍጻሜ ጌጋታት ከስዕብ ይኽእል እዩ። ነቲ ኣብ'ዚ መርበብ ሓበሬታ ዝርከብ ዝትቶርጎመ ጽሑፍ ምርኩስ ብምግባር፡ መሰል ምሕታት ኣይከኣልን እዩ።

Terms and conditions


ኣሰራርሓ ኩነታት
እዞም ቅድመ-ኩነታት ንነፍሰወከፍ ምጥቃም ናይዚ ሳይት ይምልከት፡ እዚ ማለት ኣብዚ ሳይት ምእታው፡ ካብዚ ሳይት ናብ ካልእ ሳይትታት ምስጋር፡ ምቕዳሕ ናይ (ክፋል) ሰነዳትን ከምኡውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ምጥቃም ናይዚ ኣብዚ ወብሳይት ዘሎ ሓበሬታ። በዚ ዘይትሰማምዕ እንተኾንካ &nbsp ብቐጥታ ካብዚ ሳይት ትወጽእ። .ነዚ ወብሳይት ምጥቃምካ ምስዚ ቅድመ-ኩነታት ተሳማሚዕካ ኣለኻ ማለት እዩ።

ነዚ ዝምልከት ሕጊ
ኩሉ ካብ ምጥቃም ዝመጽእ ጉዳያት ናይዚ ወብሳይትን ሕጋዊ ጉዳያትን ዝምልከት ናይ ሆላንድ ሕጊ ይሰርሕ። ብሰንኪ ምጥቃም ናይዚ ወብሳይት ክመጽእ ዝኽእል ክርክር  ፍሉይነቱ ተራእዩ ናብ ብዛዕባ እዚ ጉዳያት ስልጣን ዘለዎ ፈራዳይ ኣብ ቤት-ፍርዲ ደንሓኽ ይቐርብ።  .

ካብ ካሕሳ ወጻኢ ዝኾነ ጉዳያት
ስጋብ ብሕጊ ዘፍቅዶ ካብ ምጥቃም ናይዚ ወብሳይት ዝተላዕለ፡ በናይ መንገዲ፡ ኣብ ትሕቲ ናይ መን ሽም ብዘየገስ፡ ክምጽእ ዝኽእል ማህሰይቲ ኮዋ ብካሕሳ ክሕተት ኣይክእልን። ነዚ ወብሳይት ብምጥቃምካ ኮዋ ካብ ካሕሳ ነጻ ከምምዃኑ ትሰማማዕ ኣለኻ። 

ትሕዝቶ ናይ ወብሳይት
ኣብዚ ወብሳይት ዘሎ ሓበሬታ ብቅንዕናን በቲ ዘሎ ዝለዓለ ፍልጠትን ይቐርብ። ቅኑዕ ሓበሬታ ንምቕራብ ብዝተኻእለ መጠን ልዑል ጻዕሪ ይግበር፡ ይኹን ደኣምበር ንዘሎ ጌጋታትን ቅኑዕ ጉዶሎታትን ብሓላፍነት ከሕትት.ተጠቃማይ ናይዚ ወበሳይት ቅድሚ ካብዚ ወብሳይት ብዝረኸቦ ሓበሬታ ሓደ ውሳኔ ምውሳዱ መጀመርያ ቅኑዕነት ናይቲ ኣብዚ ወብሳይት ዝረኸቦ ሓበሬታ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ከይዱ ከረጋግጽ ከም ዘለዎ ኣትሪርና ንሕብር።  ገለ ጌጋታት እንተረኸብካ ንዓና ክትሕብረና ብጣዕሚ ንፈቱ። ሓፈሻዊ ቅድመ-ኩናታት MyCOA.።