ናይ ሞያ ትምህርቲ


ኣብ ኔዘርላንድ፡ ናይ ሞያ ትምህርቲ ብዝተፈላለየ ደረጃ ክትከታተል ትኽእል። ናብ ማእከላይ ደረጃ ናይ ሞያ ትምህርቲ (ኤም ቤ ኦ) (mbo (middelbaar beroepsonderwijs)) ወይ ድማ ናብ ላዕለዋይ ደረጃ ናይ ሞያ ትምህርቲ (ሃ ቤ ኦ) (hbo (hoger beroepsonderwijs)) ክትከይድ ትኽእል። ናይ “ሃ ቤ ኦ” ትምህርቲ፡ ካብ ናይ “ኤም ቤ ኦ” ትምህርቲ ዝያዳ ክለሰ-ሓሳባዊ እዩ።  ብዛዕባ ኣብ “ሃ ቤ ኦ” ትምህርቲ ምክትታል ዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ዓውዲ 'hoger onderwijs' ክትረክብ ትኽእል።

ናይ “ኤም ቤ ኦ” ትምህርቲ፡ ዝያዳ ኣብ ተግባር ዘተኮረ ኮይኑ፡ ድሮ ኣብ ግዜ ትምህርትኻ ብዙሕ ናይ ስራሕ ተሞክሮ ተጥሪ። ናብ “ኤም ቤ ኦ” ትኣትወሉ ቕጥዒ፡ ብዓውደ-ትምህርትን ደረጃን ይፈላለ። ገለ ዓውደ-ትምህርቲ፡ ዝበዝሐ ግዜ ናብ ትምህርቲ ብምኻድ፡ ጎኒ ጎኒ ናቱ ድማ ናይ ተሞክሮ ስራሕ ትሰርሕ። ኣብ ገለ ዓይነት ዓውደ-ትምህርቲ ድማ፡ ኣብ ሰሙን ንዝተወሰነ መዓልታት (ደሞዝ ዘለዎ) ስራሕ እንዳሰራሕካ ጎኒ ጎኒ ናቱ ድማ ሓደ ግዜ ኣብ ሰሙን ናብ ትምህርቲ ትኸይድ።

ኣየናይ ዓውደ-ትምህትን ኣየናያ ደረጃን ከምትከታተል፡ ኣብ’ቲ ዘለካ ናይ ትምህርቲ ድሕረ-ባይታን ናይ ቋንቋ ኔዘርላንድ ደረጃኻን ዝተሞርከሰ እዩ። ኣብ ሃገርካ ድሮ ናይ ሞያ ትምህርቲ ቀሲምካ ኔርካ ወይ ድማ ኣብ ዝኾነ ሞያ ሰርሒካ ሰፊሕ ፍለጠትን ተሞክሮን ኣጥሪኻ ኣለኻ? ኣብ ከምኡ ኩነታት፡ ናይ ኔዘርላንድ ተፈላጥነት ዘለዎ ዲፕሎም ንምርካብ ሙሉእ ትምህርቲ ክትከታተል ኣየድልን ይኸውን።

ስዒቡ፡ ብዛዕባ ናይ ሞያ ትምህቲ ኣብ ኔዘርላንድ ዝያዳ ሓበሬታ ተዳልዩ ኣሎ።   

ምልላይ (ሚዛን) ሰርቲፊኬታት

ናይ ሞያ ትምህርቲ ድሮ ወዲእካ ኔርካ እሞ ዲፕሎማ ናብ ኔዘርላንድ ምሳኻ ተማሊእካዮ ኣለኻ? ምስ ትካል Informatiecentrum Diplomawaardering (IDW) ተራኸብ። እዚ ትካል፡ ንናይ ግዳም ዲፕሎማታት ሚዛን ዝህብ እዩ።  ካብ ሃገርካ ዘምጻኻዮ ዲፕሎማ ብመሰረት ስርዓተ-ትምህርቲ ሃገረ ኔዘርላንድ ዘለዎ ልክዕ ሚዛን ምስ ትፈልጥ፡ ልክዕ ዓውደ-ትምህርቲ ኣብ ምምራጽ ይቐለልካ።   

መንበሪ ፍቓድ ድሕሪ ዕለት 1 ጥሪ 2015 ዲኻ ወሲድካ? ከምኡ ምስ ዝኸውን፡ ዘለካ ዲፕሎማ ብዘይ ክፍሊት ብናጻ ከተምዝን ትኽእል። ዲፕሎማ ዘይተማላእካ እንተኾንካ ድማ፡ ንትካል “ኢ ዴ ቬ”፡ ኣመት ናይ ዘለካ ደረጃ ትምህርቲ ክህበካ ክትሓትት ትኽእል። ዝይዳ ሐበሬታን እቲ ናይ መሕተቲ ቕጥዕን ኣብ’ዚ መርበብ ገጽ ክትረኽቦ ትኽእል www.idw.nl (externe link)

ምምሃርን ግብራዊ ስልጠናን

ምስ ዘይሻራው ኣማኻሪ ብዛዕብ ኣብ ትምህርቲ ምክትታል ወይ ስራሕ ኣብ ምስራሕ ዘለካ ተኽእሎታት ክትዘራረብ ትደሊ? ምስ ኣብ ከኣቢኻ ዝርከብ “ሊር ወርክ ሎኬት” (Leerwerkloket) ተራኸብ። ኣብ’ቲ ናቶም መርበብ ገጽ’ውን፡ ኣገደስቲ ሓበሬታታት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ፦ www.lerenenwerken.nl (externe link)

ፍልጠትን ተመኩሮን ምዕጣቅ፥ ንናይ ተመኩሮ ሰርቲፊከት ምውናን። (EVC)

ናይ ዝኾነ ሞያ ናይ ስራሕ ተሞክሮ ኣለካ እንተኾነ ነዚ ብዲፕሎማ ከተረጋግጾ ኣይከኣልካን? ኣብ ከም’ዚ ኩነታት እቲ ብ “ኤ ፌ ሴ ፕሮስዱር” (EVC-procedure) ዝፍለጥ መስርሕ ምክትታል ረብሓ ክህልዎ ይኽእል እዩ። ብመንገዲ “ኤ ፌ ሴ ፕሮስዱር”፡ ዘለካ ፍልጠን ተሞክሮን ክርአ ይኽእል። እቲ ውጽኢት ድማ፡ ኣብ ናይ ተምክሮ መረጋገጺ ይጸሓፍ። ብመንገዲ እዚ “ኤ ፌ ሴ ሰርቲፊካት” ኣቢልካ ድማ፡ ዝሓጸረ ናይ “ኤም ቤ ኦ” ትምህርቲ ክትከታተል ትኽእል። ብዛዕባ’ዚ፡ ዝያዳ ሓበሬታ ኣብ Nationaal Kenniscentrum EVC (externe link) ክትረክብ ትኽእል።

ኣበይ ክረክብ ይክእል ላዕለዋይ ቤት ትምህርቲ

ኣብ ከባቢኻ ናይ “ኤም ቤ ኦ” ትምህርቲ ከተናዲ ደሊኻ? ኣብ መርበብ ገጽ landkaart van de MBO Raad (externe link) ተወከስ። ኣብ’ዚ፡ ናይ ኩለን ናይ “ኤም ቤ ኦ” ትምህርቲ ዝህባ ናይ ኔዘርላንድ ኣብያተ-ትምህርቲ ዝርዝር ክትረክብ ትኽእል።

ናይ ስራሕ ዕድላት

በቲ ድሮ ዘለካ ሞያ ኣብ ኔዘርላንድ ብቐሊሉ ስራሕ ክትረክብ ከምትኽእል ክትፈልጥ ትደሊ? ወይ ድማ ኣየናይ ዓውደ-ትምህርቲ ዝያዳ ናይ ስራሕ ዕድል ከምዝፈጥረልካ ክትፈልጥ ድሌት ኣለካ? ኣብ መርበብ ገጽ www.studieperspectief.nl (externe link) ተወከስ። ኣብ’ዚ ገጽ፡ ብመንጽር ዓወደ-ትምህርትን ከባብን ኣየናይ ናይ ስራሕ ዕልድ ከምዘሎ ክትዕዘብ ትኽእል።

ስራሕን ገንዘብን

ኣብ ዓውዲ 'ሕግትታትን ክፍሊታትን' ናይ’ዚ መርበብ ገጽ፡ ብዛዕባ ናይ ትምህርቲ ወጻኢታት ብኸመይ ክትከፍል ከምትኽእልን ካልኦት ንዓኻ ከገድሱ ዝኽእሉ ሕግታትን ዝያዳ ሓበሬታ ትረክብ።

ላዕለዋይ ቤት ትምህርቲ ናይ ሓገዝ ጠሬጴዛ ፥ መሰረት ናይ ስደኛታት ተመሃሮ፥ (UAF- mbo-helpdesk)

ብዛዕባ ዕድላትካ ኣብ ናይ “ኤም ቤ ኦ” ትምህርቲ ዝምልከት ሕቶ ኣለካ? ኣየናይ ዓውደ-ትምህርቲ ክትመሃር ከምትኽእል? ኣበይ ቋንቋ ኔዘርላንድ እንዳተማሃርካ ናይ ሞያ ትምህርቲ ክትከታተል ትኽእል? ኣየኖት ፋይናስያዊ ሕግታት ንዓኻ ይምልከቱን ኣበይ ናይ ተሞክሮ ስራሕ ወይ ደሞዝ ዘለዎ ስራሕ ክትረክብ ከምትኽእል? ክፍሊ ሓገዝ “ኤም ቤ ኦ” ናይ ትካል “ኡ ኣ ኤፍ”፡ ዝያዳ ሓበሬታን ምኽርን ይልግሰልካ። ክፍሊ ሓገዝ “ኤም ቤ ኦ”፡ ካብ ሰሉስ ክሳብ ዓርቢ፡ ኣብ ሰዓታት 9.30 ክሳብ 17.00 ብቑጽሪ ስልኪ 030-2520835 ከምኡ’ውን ብመንገዲ ኢሜይል mbo@uaf.nl (link stuurt een e-mail) ክርከብ ይከኣል። ንዝያዳ ሓበሬታ፡ ኣብ’ዚ መርበብ ገጽ ተወከስ።