Infosheets


ናይ ሓበሬታ ጽሑፋት፡ ባዛዕባ ኣብ መዓስከርን ኣብ ኔዘርላንድ ምንባር ብዙሕ ሓበሬታ ይህቡኻ። ነቲ ናይ መድለዪ መስኮት ድለ ወይ ድማ ካብ’ቲ ናይ መድለዪ ሕቶታት ወይ ዛዕባታት ዝብል መሪጽካ ሓበሬታ ክርከብ ይከኣል።