ጠቐምቲ ኣድራሻታት


Helpdesk CORONA ሕቶታት ብዛዕባ ሕማም ኮሮና፧


ሓበሬታ

ሕቶታት ብዛዕባ ሕማም ኮሮና፧

ብ ሰ ን ኪ ቀውሲ ኮ ሮ ና ብ ዛ ዕ ባ ጥዕ ናኻ፣ ስ ራ ሕ ካ ፣ ኣ ታ ዊ ታ ት ካ ን ደ ቅኻን

ሕ ቶ ታ ት ክ ህ ል ወ ካ ይኽዕ ል እ ዩ ። ብ ዛ ዕ ባ ዚ ሕ ቶ ታ ት ’ዚ

መል ሲ እ ን ተ ድ ኣ ደ ሊኻ ክ ት ድውለ ል ና ትኽዕ ል ኢኻ።

ት ግ ር ኛ ን ዓ ረ ብ ን ስ ለ ን ዛ ረ ብ ኻኣ ክ ን ሕ ግ ዘ ካ ንኽእ ል ኢ ና ።

ካ ብ ሰ ኑ ይ ክ ሳ ብ ዓ ር ቢ 1 4 : 0 0 - 1 6 : 0 0

( ካ ብ ሰ ዓ ት 2 ክ ሳ ብ ሰ ዓ ት 4 ድ . ቀ )

ክ ት ድ ው ለ ል ና ት ኽ እ ል ።

ርኸበና
Corona
Hulpverlening en maatschappelijk werk
Werken: betaald, vrijwillig of stage
Omgevings foto's