Alle locaties


Su’aalaha inta badan la’iska weeydiiyo tallaalka ka hortagga korona fiiruska

1.Yaa tallaalka korona fiiruska loo soo bandhigayaa?

Qof kasta oo Nederland jooga oo 18 sano jir ah ama ka weyn waxaa loo soo bandhigayaa tallaalka. Waxana taasi ka heleysaa casumaad. Balse dadka oo dhan isku kol ma aha. Isla markiiba lama haayo tallaal dadka oo dhan wada gaara.

2. Sidee tallaalista loo kala hormarinayaa?

Su’aalaha inta badan la’iska weeydiiyo tallaalka ka hortagga korona fiiruska

1.Yaa tallaalka korona fiiruska loo soo bandhigayaa?

Qof kasta oo Nederland jooga oo 18 sano jir ah ama ka weyn waxaa loo soo bandhigayaa tallaalka. Waxana taasi ka heleysaa casumaad. Balse dadka oo dhan isku kol ma aha. Isla markiiba lama haayo tallaal dadka oo dhan wada gaara.

2. Sidee tallaalista loo kala hormarinayaa?

Tallaalka Korona: su’aalaha inta badan la’is weydiiyo iyo jawaabtooda

Bisha jannaayo 2021 waxaa Nederland ka bilowday ka tallaalista korona. Tallaalistan waxaa loogu tala galay muwaadiniinta Nederland oo dhan 18 sano jir iyo inta ka weyn. Waxaad halkan ka heleysaa jawaabaha oo dhan oo su’aalaha inta badan la’is weydiiyo. Ma ku jirto miyaa jawaabta su’aashaada? La xiriir markaa infobalie ama shaqaalaha-COA.

Innaga oo www.mycoa.nl adeegsaneyna waxaa aan kula socodsiin donna isbedellada ugu dambeeyay. Marka la soo gaaro wakhtigaada tallaalka, innaga ayaa kula soo socodsii donna.

Sharciga deeqda xubnaha ee Nederland

Nederland qof kasta oo 18sano jir ah ama ka weyn wuxuu ku yaal Diwaanka Xubin ku Deeqaha. Kaasi waa diiwaan ay ku taal in qofka uu ku deeqe xubnaha yahay ama uusan ahayn. Ku deeqe xubin waa qof geeridiisa keddib ugu deeqay xubnihiisa qof kale oo jirran. Sidaasi ayuu ku deeqaha xubnaha ku badbaadin karaa qof kale naftiisa.

Kharshkee safarrada ayaa la magdhabaa?

Haddii aad is xaadirinta qasabka ah, iyo ballamada qasabka ah ee COA, ee ka qeyb qaadashada brograamyaasha, wadahadallada Takecarebnb, ama daryeel caafimaad awgii ay tahay in aad soo booqato xaruunta, COA waa magdhabeeysa kharashka safarka ee gaadiidka dadweeynaha. Masaafada safarka waa in ay markaa ugu yaraan dhan tahay toban kilomeeter. Haddii safar fadhi oo qof xanuunsan laga maarmaan yahay, waxaa taasi lagala xiriirayaa  GZA Praktijklijn-ka.

Ballamada xafiiska la talinta iyo JGZ

Haddii aad carruur leedahay ka da' yar afar sano jir, waxa aad un adeegsan kartaa xafiiska la talinta (carruurta) ee xaruunta aad degganeyd ama maamul ahaan kan laguu beddelay. Galka ilmahaad halkaasi oo keli ah ayaa laga heli karaa. Haddii aad imaan karin waa in aad xiriir la soo sameysaa xafiiska la talinta si aad ballanta dib ugu dhigato. Ma ku sugan tahay isla dowladda hoose oo aad dooneyso in aad ku yeelato xeerka la jiifashada mana leedahy carruur da'dooda afar jir tahay amaba ka weeyn, markaa xitaa kuwaasi waxa ay adeegsan karaan isla xeer nidaameedkaa.

Maxaad yeeleysaa haddii aad dhakhtarka ilkaha u baahato?

Daryeelka dhakhtarka ilkaha waxa un la magdhabaa haddii aad leedahay dhibaato daran oo wax calaajista- ama xanuun daran. Marka aad ballan ka dhiganeyso dhakhtarka ilkaha waxaad la xiriireysaa  GZA Praktijklijn, telefoonnummer: 088-1122112. Shaqaalaha waxa uu ballan kaaga sameynayaa dhakhtarka ilkaha oo markaa wakhti haaya.   .  

Maxaad yeeleysa marka aad dhibaatooyin caafimaad yeelato?

Haddii aad dhibaatooyin caafimaad yeelato waxaad la xiriir kartaa dhakharka qooyska oo aad kula ballantay in si ku meelgaar ah uu daryeelkaada caafimaad ula wareego. Ku dadaal in xiriir kasta oo aad la yeelaneyso daryeel bixiyayaasha aad sidato kaarkaada daryeelka, aqoonsigaada, iyo warqadda 'Warbixinta daryeel bixiyayaasha'.