Waajibka isdhexgalka


Hadii aad heshay verblijfsvergunning Asiel (sharci magangelyo) waa kuugu waajib inburgeringsplichtig (waa in aad bulshada dhexgeshaa). Taa macnaheedu waa in aad barataa sida aan Nederland ugu noolnahay iyo u shaqayno. Barashada afka Nederlaanka waa qayb ka mid ah inburgeren (isdhexgalka). Sida caadi ah waa inaad sidoo kale imtixaan gashaa.

Laga soo bilaabo 1 janaayo 2022 waxaa jira sharci cusub, Wet inburgering 2021. Laakiin sharcigan ma qabanayo qof kasta. Waa muhiim in aad ogtahay sharciga adiga ku khuseeya. Si aad u ogaato waxa aad samayn lahayd.

Haddii ay tahay inaad samayso inburgeren, waxaad warqad ka helaysaa Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Warqadda waxaa ku qoran taariikhda ay tahay inaad isdhexgalka samayso. Ma haysatid miyaa warqadda? Bogga Mijn Inburgering waxaad ka arkin kartaa goorta ay tahay inaad samayso inburgeren.

Waa inaan 1 janaayo 2022 ka dib bilaabo

Ma inaad bilawdo inburgeren 1da Janaayo 2022 ama ka dib? Markaa degmada ayaa waraysi kuugu yeeri doonta. Waa inaad sidoo kale imtixaan gasho si loo go’aamiyo waxa aad qaban karto: Leerbaarheidstoets (LBT). Degmada ayaa ballan kuugu samayn doonta imtixaanka. Waraysiga iyo imtixaanka waxaan ugu yeernaa brede intake. Ka dib brede intake waxay degmada iyo adiga samaynaysaan qorshe shakhsi kuu ah. Kaa waxaa loo yaqaanaa persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP). Qorshahan waxaa ku qoran waxaad qabanayso si inburgeren u samayso.

Waxaan magangelyo helay ka hor 1 janayo 2022

Maku qasbanayd inaad isdhexgalka bilowdo inta u dhaxaysa 1 janaayo 2013 iyo 1 janaaayo 2022? Markaa waa inaad inburgeringsexamen (imtixaanka isdhexgalka bulshada) gashaa.

Adiga ayaa imtixaanla isku diyaarinaya. Waxaad kaloo dooran kartaa in aad koorso ka qaadato iskuulka. Adiga ayaa habaynaya iyo bixinaya kharashka isdhexgalka. Haddii aadan haysan lacag ku filan koorsada iyo imtixaanka, waxaad lacag ka amaahan kartaa DUO. Sida taa loo sameeyo waxaad ka akhrisan kartaa bogga inburgeren.nl.

Imtixaanada

Inta lagu jiro inburgeringsexamen (imtixaanka isdhelgalka) waa inaad muujisaa in aad si ku filan ugu hadasho, akhriso, qorto iyo fahamto afka Nederland. Iyo inaad aqoon kugu filan u leedahay bulshada Nederlaan. DUO ayaa kula habaynaysa qayb ka mid ah inburgering. Tusaale waxaad imtixaanka ku samaynaysaa DUO. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan isdhexgalka waxaad ka helaysaa website van DUO.

U diyaar garowga isdhexgalka ee COA

Haddii aad go’aan wanaagsan ka heshey codsigaaga magangelyada, markaa waxaad COA ka bilaabi kartaa barnaamijka Voorinburgering (u diyaargrowga isdhexgalka). Ka qeybqaadashada waa ikhtiyaari kharashna kama bixinaysid. COA waxay kaa sugayaan inaad ka qaybgasho dhammaan qaybaha iyo si firfircoon uga qayb qaadato. Waxaad warqad laguugu yeerayo ka helaysaa casemanager si aad uga wada hadashaan ka qaybgalka barnaamijka.

Barnaamijka Voorinburgering  waxaa uu ka kooban yahay qaybaha soo socda: