Algemene voorwaarden


Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van deze website. Vermoed je feitelijke onjuistheden, dan horen we dat graag via mycoa@coa.nl.

Werkingssfeer
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van deze website, waar onder wordt verstaan het bezoeken ervan, het vanuit de website navigeren naar andere websites, het kopiëren van (delen van) documenten en het gebruik van informatie van deze website in welke vorm dan ook. Als u het hier niet mee eens bent, moet u deze site direct verlaten. Door het enkele bezoek van deze website verklaart u zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Toepasselijk recht
Op deze website en alle juridische betrekkingen die uit het gebruik ervan mochten voortvloeien, is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen waartoe het gebruik van deze website aanleiding mocht geven, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

Exoneratieclausule
Tot het beloop dat zulks door de Wet is toegestaan, is het COA niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook en onder welke naam ook, die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze website. Door het gebruik vrijwaart u het COA uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid.

Inhoud website
De informatie op deze website wordt verstrekt te goeder trouw en naar beste kennis en wetenschap. Er is zoveel mogelijk naar gestreefd feitelijke informatie juist te doen zijn, doch voor onjuistheden of onvolledigheden wordt niet ingestaan. De bezoeker wordt dringend geadviseerd om, voordat hij enige beslissing neemt (mede) op basis van informatie op deze website, de juistheid daarvan eerst te verifiëren bij een daartoe competente persoon of instantie. Indien u meent feitelijke onjuistheden aan te treffen, stellen wij het op prijs dat van u te vernemen: Algemene voorwaarden MyCOA.