×

پیغام خطا

اول مکان خود را انتخاب کنید location.

Infosheets printen


Hier treft u een lijst met Infosheets die u als PDF kunt downloaden om te printen.

Alleenstaande jongeren (amv)
Asielprocedure en recht op opvangروند پناهندگی و حقّ داشتن سرپناه
Basisregistratie Personenادارۀ مرکزی ثبت احوال
Budgetterenبودجه گذاری کردن
Corona (COVID-19)کرونا
Eigen bankrekeningحساب بانکی شخصی
Eigen bijdrage bij vermogenسهم شخصی در صورت داشتن ثروت
Einde opvang (beroep met schorsende werking)پایان سرپناه ( شکایت به دادگاه با امکان تعلیق )
Einde opvang (beroep zonder schorsende werking)پایان سرپناه ( شکایت به دادگاه بدون امکان تعلیق )
Gevaren natuur en omgevingخطرهای طبیعی و محیط زیستی
Gezichtsbedekkende kleding verboden لباسهایی که چهره را کاملا بپوشاند ممنوع
Gezondheidszorgمراقبتهای بهداشتی
Het COAکوآ
Het Nederlandse terugkeerbeleidمصوّبۀ هلند برای بازگشت
Ik heb een verblijfsvergunning - Wat moet ik regelen?من اجازه اقامت دارم - چه چیز را من باید ترتیپ کنم
Inburgeringهمسانی با جامعه
Kinderbijslag en kindgebonden budgetیارانه برای کودکان و بودجه در پیوند با فرزند
Kinderen in de opvangکودکان در مهد کودک
Klachtenregelingمقرّرات مربوط به شکایت
Maatregelenbeleidتصمیم برای اقدامات اجرایی
Meldplichtمعرّفی اجباری
Mensenhandel
Moneycardکارت پول
Opvanglocaties en voorzieningenجایگاه اسکان و امکانات زندگی
OV-chipkaartکارت استفاده از وسایل نقلیه عمومی
Post en pakkettenپست و بسته ها
Privacy
Veilig samenleven op COA locatiesزندگی امن در کنار یکدیگر در محل اسکان کوآ
Verblijfsdocumentمدرک اقامت
Verkeer en vervoerترافیک و وسیلۀ نقلیه
Verstrekkingenکمکهای غیر مالی
Vuurwerk: een Nederlandse traditie
Wat is er te doen op een COA-locatie?چه چیزهایی در مرکز کوآ انجام می شوند؟
Werken: betaald, vrijwillig of stageکار کردن: با دستمزد، داوطلبانه یا کارآموزانه
Woning voor vergunninghoudersخانه برای دارندگان اجازۀ اقامت
Zwangerschapبارداری