ورق های اطلاعات


برگه های اطّلاعات [ اینفوشیت ] به شما اطّلاعات فراوانی را دربارۀ اقامت در کمپ پناهندگان و دربارۀ هلند خواهند داد. با کلیک کردن روی دگمه های جستجو یا با گزینش از روی فهرست امکانات [ منو ] و موضوعات می توانید به

اینگونه اطّلاعات دست بیابید.