تحصیل در هلند


با یک دیپلم هلندی و یک آشنایی خوب زبان هلندی تو ساده تر می توانی کاری را بیابی که مناسب تو باشد. آیا می خواهی که هلندی را بهتر بیاموزی یا می خواهی نخست تحصیلات خود را دنبال کنی پیش از آنکه بروی کار کنی؟ آیا در کشور خود تحصیل کرده ای، و می خواهی که دیپلم خود را در هلند ارزشیابی کنی؟ یا اینکه می خواهی که یک دیپلم هلندی بگیری برای اینکه ساده تر کار بیابی؟ در اینجا تو همه گونه اطّلاعات دربارۀ تحصیل در هلند را به دست می آوری.

آموختن زبان هلند و آشنایی با جامعۀ هلند

اکنون که تو یک اجازۀ اقامت داری، تو باید با جامعۀ هلند آشنا گردی. معنای آن چنان است که تو زبان هلندی را باید بیاموزی، که تو را برای کارکردن در هلند آماده می سازد و اینکه تو بیشتر با جامعۀ هلند آشنا می گردی. تو درس خواهی خواند و امتحان خواهی داد.

آموزش حرفه ای

در هلند تو می توانی در درجه های گوناگون آموزش حرفه ای را دنبال کنی

تحصیلات عالی ( دانشگاه و کالج )

آیا در سرزمین خود تحصیلات عالی داشته ای، یا آمادۀ شروع آن بودی؟ آیا می خواهی در هلند تحصیلات عالی را دنبال کنی؟ پس تو می توانی جهتیابی به سوی یک ها بی اُ ( آموزش عالی حرفه ای ) یا یک دانشگاه داشته باشی. تحصیل در ها بی اُ بیشتر جهتگیری عملی دارد تا تحصیل دانشگاهی.

مقرّرات و امور مالی

تحصیل خرج دارد. این را نیاز نیست که خودت بپردازی. در اینجا سازمانهای گوناگونی هستند که به تو در این زمینه برای پرداخت هزینۀ تحصیلی یاری خواهند داد. در صفحۀ دیگر تو بیشتر دربارۀ امکانات و مقرّراتی خواهی خواند که برای تو تطبیق می کنند.