Temporary location (CNO)


خوش آمدید!

شما در هلند پناهندگی می خواهید. شما از مرکز درخواست تر آپل به این محل پذیرش  آورده شده اید.

پر است، شما اکنون در مرکز پذیرش COAاز آنجایی که مرکزهای پذیرش معمولی

 شهرداری اقامت دارید.(CNO)اضطراری ویژه بحران 


 یک مرکز پذیرشی است که امکانات (CNO)مرکز پذیرش اضطراری ویژه بحران 

کمتری نسبت به یک مرکز معمولی پذیرش پناهندگی دارد.

برای مثال، ممکن است شما اینجا با چند نفر در یک اتاق بخوابید. همچنین همه امکانات هم استاندارد نیستند (مانند آموزش).

ما تمام تلاش خود را می کنیم تا شما را در اسرع وقت به محل و مرکز پذیرش معمولی انتقال دهیم.

در ضمن ما از شما صبر و شکیبایی خواستاریم. ما درک می کنیم که این برای شما دشوار است.

شما در این وب سایت اطلاعات زیادی خواهید یافت. شما میتوانید همچنین ویدیوهای مربوط به زندگی در هلند را هم تماشا کنید.

در این پایین شما تعدادی از پاسخ هایی را که  به سوالاتی داده شده اند،  که ما می دانیم در  مطرح هستند، را خواهید(CNO)میان ساکنان مراکز پذیرش اضطراری ویژه بحران 

یافت. آیا سوال مورد نظر شما در این لیست موجود نیست؟ در اینصورت شما میتوانید به

 Infobalie (میز اطلاعات) یا نزد یکی از کارکنان محل پذیرش بروید.