برخی از متون این سایت توسط مترجم گوگل (Google Translate) ترجمه شده استدرستی ترجمه می‌تواند به نادرستی واقعی / یا محتوایی منجر شود در مورد متون ترجمه شده این سایت نمی‌توان ادعای حقوقی داشت

شرایط MyCOA


حوزۀ کاری
این شروط عمومی دربرگیرندۀ موارد زیرین می باشد: هرگونه بهره برداری از این وبسایت، هرگونه مراجعه به آن، هرگونه مراجعه از این وبسایت به سایتهای دیگر، هرگونه کپی برداری از ( بخشهایی از ) مدارک و بهره برداری از اطّلاعات داده شده در این وبسایت به هر شکلی که بخواهد انجام گردد.

حقّ بهره برداری
برای این وبسایت و نیز برای هرگونه رابطه های حقوقی که از بهره برداری از این وبسایت ممکن است پیش بیاید، حقوق هلندی قابلیّت تطبیق می یابد. برای هرگونه اختلاف احتمالی که در پی بهره برداری از این وبسایت پیش بیاید، انحصاراً به قاضی صلاحیتدار در دادگاه حوزۀ قضایی لاهه مراجعه خواهد شد.

شروط سلب مسئولیّت
بجز آنچه که در قانون مقرّر شده است، کوآ هیچگونه مسئولیّتی در برابر خسارت، با هر زمینه ای و در زیر هرگونه نامی که از بابت این وبسایت پیش آمده باشد، نخواهد داشت. از بابت بهره برداری از این وبسایت شما کوآ را از هرگونه مسئولیّتی مبرّا اعلام می دارید.

محتوای وبسایت
اطّلاعات آمده در این وبسایت از روی حُسنِ نیّت و بهترین آگاهی و دانش تهیّه شده است. همۀ کوشش به عمل آمده است که اطّلاعات اساسی درست ارایه شده باشند، امّا باید احتمال هم داده شود برای نادرست بودن و ناکافی بودن آنها. از این روی پافشارانه از بازدیدکنندۀ این وبسایت خواسته می شود که پیش از هرگونه تصمیمگیری بر پایۀ اطّلاعات این وبسایت، دربارۀ صحّت آن از اشخاص یا سازمانهای باصلاحیّت تحقیق لازم را انجام بدهند. اگر شما مطمئن هستید که اطّلاعات اساسی نادرست هستند، ما سپاسگزار خواهیم شد اگر از آن آگاهی بیابیم: