×

پیغام خطا

اول مکان خود را انتخاب کنید location.

کرونا


بسیاری از افراد در مورد ویروس کرونا فکر می کنند. خوشبختانه ، افراد مبتلا به این ویروس تقریباً همه مجددا خوب می شوند. اما می توانید ذات الریه هم  بگیریدبه خصوص افرادی که پیرتر هستند  و نه چندان سالم و یا بیماری دارند می توانند بشدت بیمار شوند.  
به همین دلیل  خوب است که شما مراقب باشید. چه کاری می توانید انجام دهید؟ در اینجا نکات مهمی مطرح شده است:

کرونا

بسیاری از افراد در مورد ویروس کرونا فکر می کنند. خوشبختانه ، افراد مبتلا به این ویروس تقریباً همه مجددا خوب می شوند. اما می توانید ذات الریه هم  بگیریدبه خصوص افرادی که پیرتر هستند  و نه چندان سالم و یا بیماری دارند می توانند بشدت بیمار شوند.  
به همین دلیل  خوب است که شما مراقب باشید. چه کاری می توانید انجام دهید؟ در اینجا نکات مهمی مطرح شده است:

ادامه مطلب