خوش آمدید به MyCOA


سایت MyCOA.nl   سایتی ویژۀ ساکنان کمپهای اسکان کوآ می باشد. شما می توانید اطّلاعات بسیاری را دربارۀ اقامت و زندگی در هلند در آن بیابید. این

سایت به شما اطّلاعات عملی فراوانی را دربارۀ زندگی در کمپ پناهندگان می دهد.

زبان مورد نظر خود را انتخاب کنید

محلّ خود را برگزینید